Realizace služby CHB

Realizace služby

Forma a rozsah poskytované sociální služby stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 51 – chráněné bydlení  v návaznosti na vyhlášku č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Jednání se zájemcem o službu

Prvotní kontakt se zájemcem o službu nebo jím pověřeným zástupcem (nejčastěji rodinným pečujícím, opatrovníkem, popř. jinou blízkou osobou) vede sociální pracovník.

Osobní jednání probíhá po předchozí telefonické dohodě v kanceláři sociálního pracovníka a dále v přirozeném (domácím) prostředí zájemce o službu. Sociální pracovník zjišťuje zájemcovy potřeby, očekávání a seznámí ho s posláním, cíli, možnostmi a podmínkami služby, obsahem písemné Smlouvy o poskytování služby. Jednou ze základních podmínek poskytnutí služby je, že si službu budoucí uživatel a pečující opravdu přejí, což sociální pracovník průběžně během jednání ověřuje.

Pokud se přání, potřeby a očekávání zájemce shodují s podmínkami a možnostmi služby, je domluveno jednání v domácnosti zájemce, v předem dohodnutém čase. Jednání je přítomen zájemce (budoucí uživatel služby), rodinný pečující, sociální pracovník. Je domluven konkrétní průběh služby, dle individuálních potřeb uživatele a uzavřena písemná Smlouva o poskytování služby a dojednán individuální plán uživatele.

Podmínky realizace služby

 • na základě uzavřené písemné Smlouvy o poskytování služby

Důvody ukončení poskytování služby

Vzájemnou dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem, úmrtím uživatele, zániku služby či organizace, příp. pokud uživatel neplní povinnosti vyplývající se Smlouvy o poskytování sociální služby.

Uživatel má příležitost uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního svobodného rozhodnutí. Pracovníci respektují osobní přání a názor uživatele, jak chce využívat nabízené služby, reaguje na jejich zájem o určitou aktivitu, kterou dále rozvíjí a nabízí, pokud je to v možnostech služby chráněného bydlení. Uživatel má zavedenu osobní dokumentaci, která se skládá ze Složky osobních dokumentů a Složky IP (individuálního plánování) a průběhu služby. Vedení dokumentace se řídí platnými pravidly (Vnitřní pravidla pro vedení dokumentace). Uživatel má právo znát obsah své osobní dokumentace a má možnost kdykoliv do ní nahlédnout.

Způsob vyřizování stížností

Uživatelé služby, jejich rodinní příslušníci a další osoby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb, aniž by byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Služba má stanovena vnitřní pravidla (Vnitřní pravidla pro přijímání a vyřizování stížností), kterými se řídí. S pravidly je uživatel seznámen při uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby.

Technické zajištění služby

 • Zázemí služby chráněného bydlení se nachází v sídle poskytovatele služby na adrese: GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú., Kašparova 2978/1, Karviná-Hranice.
 • Objekt je v blízkosti zastávky MHD (zastávka Okružní, spoje číslo: 511, 512, 516, 517, 518 – 5 minut chůze od zařízení). Parkovat je možno na přilehlém parkovišti.

Materiální vybavení služby

 • administrativní zázemí pro sociálního pracovníka a pracovníky v sociálních službách
 • PC, tiskárna, kopírka, skartovačka, mobilní telefon, internet,
 • uzamykatelné skříně na dokumentaci uživatelů
 • zázemí pro zaměstnance

Personální zajištění služby

 • sociální pracovník
 • pracovníci v sociálních službách
 • provozní zaměstnanec
 • ředitel

Individuální plánování se řídí platnými pravidly služby chráněného bydlení (Vnitřní pravidla pro individuální plánování sociální služby).

Sociální služba je uživateli poskytována v souladu s jeho individuálním plánem, který vychází z jeho osobních potřeb a přání.