Realizace služby

Forma a rozsah poskytované sociální služby

terénní – dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dle § 44 - odlehčovací služby v návaznosti na vyhlášku č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách obsahují tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko či vozík, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i venkovním prostoru)

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při zajištění stravy

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod na vycházku, návštěva běžně dostupných veřejných zdrojů (služby, instituce, zařízení, kulturní, sportovní apod.)

 • sociálně terapeutické činnosti (vedoucí k rozvoji, nebo k udržení sociálních schopností a dovedností)

 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí)

 • aktivizační činnosti (nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podpora při zajištění chodu domácnosti)

 • poskytování základního sociálního poradenství

 

Za jakých podmínek

 • na základě uzavřené písemné Smlouvy o poskytování služby

 • úhrada za poskytované služby je v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb. a jeho vyhláškou 505/ 2006 Sb., úhrada je stanovena dle aktuálního sazebníku

 

Služba je poskytována

ve všední dny od 15:00 do 22:00 hod.

víkendy, svátky od 07:00 do 22:00 hod.

 

Popis prostředí, v němž je služba poskytována

Služba je poskytována v domácnostech uživatelů na území Statutárního města Karviná. Po vzájemné dohodě je možno poskytnout službu i na jiném místě.

 

Jednání se zájemcem o službu

Prvotní kontakt se zájemcem o službu nebo jím pověřeným zástupcem (nejčastěji rodinným pečujícím, opatrovníkem, popř. jinou blízkou osobou) vede sociální pracovník.

Osobní jednání probíhá po předchozí telefonické dohodě v kanceláři sociálního pracovníka a dále v přirozeném (domácím) prostředí zájemce o službu. Sociální pracovník zjišťuje zájemcovy potřeby, očekávání a seznámí ho s posláním, cíli, možnostmi a podmínkami služby, obsahem písemné Smlouvy o poskytování služby. Jednou ze základních podmínek poskytnutí služby je, že si službu budoucí uživatel a pečující opravdu přejí, což sociální pracovník průběžně během jednání ověřuje.

Pokud se přání, potřeby a očekávání zájemce shodují s podmínkami a možnostmi služby, je domluveno jednání v domácnosti zájemce, v předem dohodnutém čase. Jednání je přítomen zájemce (budoucí uživatel služby), rodinný pečující, sociální pracovník, dle možností i terénní pracovník odlehčovací služby. Je domluven konkrétní průběh služby, dle individuálních potřeb a cílů uživatele, četnost a rozsah služby, dojednána a uzavřena písemná Smlouva o poskytování služby a dojednán individuální plán uživatele.

 

Vlastní průběh a organizace služby

Sociální služba je uživateli poskytována v souladu s jeho individuálním plánem, který vychází z jeho osobních potřeb a přání. Individuální plánování se řídí platnými pravidly odlehčovací služby (Vnitřní pravidla pro individuální plánování sociální služby).

Uživatel má příležitost uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního svobodného rozhodnutí. Pracovníci respektují osobní přání a názor uživatele, jak chce využívat nabízené služby, reaguje na jejich zájem o určitou aktivitu, kterou dále rozvíjí a nabízí, pokud je to v možnostech odlehčovací služby. Uživatel má zavedenu osobní dokumentaci, která se skládá ze Složky osobních dokumentů a Složky IP (individuálního plánování) a průběhu služby. Vedení dokumentace se řídí platnými pravidly (Vnitřní pravidla pro vedení dokumentace). Uživatel má právo znát obsah své osobní dokumentace a má možnost kdykoliv do ní nahlédnout.

 

Ukončení poskytování služby

Důvody ukončení služby:

Vzájemnou dohodou mezi uživatelem a poskytovatelem, úmrtím uživatele, zániku služby či organizace, příp. pokud uživatel neplní povinnosti vyplývající se Smlouvy o poskytování sociální služby.

 

Způsob vyřizování stížností

Uživatelé služby, jejich rodinní příslušníci a další osoby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytovaných sociálních služeb, aniž by byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. Služba má stanovena vnitřní pravidla (Vnitřní pravidla pro přijímání a vyřizování stížností), kterými se řídí. S pravidly je uživatel seznámen při uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby.

Materiálně-technické zajištění služby

Zázemí terénní odlehčovací služby se nachází v sídle poskytovatele služby na adrese: GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú., Kašparova 2978/1, Karviná-Hranice. Objekt je v blízkosti zastávky MHD (zastávka Okružní, spoje číslo: 511, 512, 516, 517, 518 - 5 minut chůze od zařízení). Parkovat je možno na přilehlém parkovišti.

Materiální vybavení služby

 • administrativní zázemí pro sociálního pracovníka a pracovníky v sociálních službách

 • PC, tiskárna, kopírka, skartovač, mobilní telefon, internet,

 • uzamykatelné skříně na dokumentaci uživatelů

 • zázemí pro zaměstnance: kuchyňská linka, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, WC, sprcha

 

Personální zajištění služby

pracovníci v přímé péči:

sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách

provozní zaměstnanci:

ředitel, účetní

Sazebník úhrad odlehčovací služba Galaxie.pdf (754kb)

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY.pdf (184kb)

Galaxie Karviná- Odlehčovací služba-PRAVIDLA PRO PRIJIMANI A VYRIZOVANI STIZNOSTI.pdf (327kb)

Galaxie Karviná-Odlehčovací služba-Formulař pro písemné podáni stiznosti.pdf (249kb)

Galaxie Karviná - Odlehčovací služba-FORMULÁŘ - ÚSTNÍ STÍŽNOST.pdf (386kb)