Denní stacionář

Poskytujeme společný prostor k aktivizaci lidí s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním. Pomáháme jim žít běžný život podle jejich schopností a možností.

Cíl poskytované sociální služby

Cílem služby je zajištění takových činností a aktivit, které povedou naše uživatele k co největší samostatnosti, rozvoji jejich silných osobních stránek a udržení naučených dovedností. Zaměřujeme se také na posílení jejich komunikačních dovedností, soběstačnosti i povědomí o svých právech, povinnostech a osobní zodpovědnosti.

Zásady poskytované sociální služby

Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami:

 • klademe důraz na naplňování práv a vůle uživatele, respektování jeho názorů a životního stylu,
 • ke každému uživateli přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby, je pro nás partnerem,
 • naše služba má pro uživatele podpůrný charakter, stavíme na jeho silných stránkách,
 • posilujeme sociální začleňování uživatele, motivujeme ho k větší samostatnosti a nezávislosti,
 • zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.

Zásady, jimiž se pracovníci při poskytování služby řídí, jsou zakotveny v Etickém kodexu pracovníků stacionáře.

OKRUH OSOB, KTERÝM POSKYTUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Ve stacionáři poskytujeme službu lidem, kteří mají z důvodu zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

JEDNÁ SE O OSOBY S:
 • mentálním postižením – lehkým až středně těžkým,
 • chronickým duševním onemocněním ​
Věková kategorie uživatelů – dospělé osoby od 19 do 80 let. Kapacita služby je 23 uživatelů.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ZÁJEMCE
 • zájemce spadá do cílové skupiny, které poskytujeme sociální službu
 • zájemci vyhovuje nabídka poskytovaných služeb a souhlasí s ujednáním pro poskytování služeb uvedeném ve Smlouvě o poskytování sociální služby
 • zařízení nemá naplněnou kapacitu.

KRITÉRIA PRO NEPŘIJETÍ ZÁJEMCE

Se zájemcem neuzavřeme smlouvu o poskytování sociální služby pokud

 • ve stacionáři neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • zájemce nespadá do cílové skupiny uživatelů služeb stacionáře
 • zařízení má naplněnou kapacitu
 • zájemce vyžaduje pro svou úplnou bezmocnost nepřetržitou pomoc druhé osoby
 • se jedná o zájemce, kterému jsme v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypověděli smlouvu o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Na formulaci veřejného závazku se podílel celý pracovní tým zařízení.


© 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI
created by WIETO IT