Denní stacionář

Prostřednictvím denního stacionáře poskytujeme sociální službu dospělým lidem s mentálním postižením a osobám s chronickým duševním onemocněním. Podporujeme uživatele v hledání možností, jak se stát v co největší možné míře samostatnými tak, aby si dokázali poradit v běžných životních situacích a našli si své místo ve společnosti. Umožňujeme uživatelům naplňovat přirozenou potřebu být s lidmi a využívat vlastní schopnosti a možnosti k posílení svého sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty.

Cíle poskytované sociální služby

Cílem námi poskytované sociální služby ve stacionáři je:

 • uživatel, který je v rámci svých možností soběstačný a samostatný ve vykonávání běžných denních aktivit,
 • uživatel, který má základní povědomí o svých právech, povinnostech a zodpovědnosti,
 • uživatel, který má podporu při naplňování práv a oprávněných zájmů,
 • uživatel, který je schopen v rámci svých možností účinné komunikace,
 • uživatel, který dokáže přiměřeně sdělit svůj názor a umí rozhodovat v rámci svých možností sám o sobě,
 • uživatel, který se účastní společenského a kulturního dění v regionu i mimo něj,
 • uživatel, který je v rámci sociálního poradenství informován o možnostech řešení své nepříznivé situace. 

Zásady poskytované sociální služby

Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami:

 • zachováváme lidskou důstojnost uživatele,
 • klademe důraz na naplňování práv uživatele, respektování jeho názorů a životního stylu,
 • respektujeme potřeby uživatele vyplývající z jeho zdravotního postižení,
 • naše služba má pro uživatele podpůrný charakter, stavíme na jeho silných stránkách,
 • motivujeme uživatele k takovým činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubování jeho nepříznivé situace,
 • posilujeme sociální začleňování uživatele,
 • zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.

Zásady, jimiž se pracovníci při poskytování služby řídí, jsou zakotveny v Etickém kodexu pracovníků stacionáře.

OKRUH OSOB, KTERÝM POSKYTUJEME SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Ve stacionáři poskytujeme službu lidem, kteří mají z důvodu zdravotního postižení sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

JEDNÁ SE O OSOBY S:
 • mentálním postižením – lehkým až středně těžkým,
 • chronickým duševním onemocněním ​
Věková kategorie uživatelů – dospělé osoby od 19 do 80 let. Kapacita služby je 23 uživatelů.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ZÁJEMCE
 • zájemce spadá do cílové skupiny, které poskytujeme sociální službu
 • zájemci vyhovuje nabídka poskytovaných služeb a souhlasí s ujednáním pro poskytování služeb uvedeném ve Smlouvě o poskytování sociální služby
 • zařízení nemá naplněnou kapacitu.

KRITÉRIA PRO NEPŘIJETÍ ZÁJEMCE

Se zájemcem neuzavřeme smlouvu o poskytování sociální služby pokud

 • ve stacionáři neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá
 • zájemce nespadá do cílové skupiny uživatelů služeb stacionáře
 • zařízení má naplněnou kapacitu
 • zájemce vyžaduje pro svou úplnou bezmocnost nepřetržitou pomoc druhé osoby
 • se jedná o zájemce, kterému jsme v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypověděli smlouvu o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Na formulaci veřejného závazku se podílel celý pracovní tým zařízení.


© 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI
created by WIETO IT