Veřejný závazek

Poslání

Prostřednictvím denního stacionáře poskytujeme sociální službu dospělým lidem s mentálním postižením, lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným , osobám s chronickým duševním onemocněním, sluchovým a zrakovým postižením.Podporujeme uživatele v hledání možností, jak se stát v co největší možné míře samostatnými tak, aby si dokázali poradit v běžných životních situacích a našli si své místo ve společnosti. Umožňujeme uživatelům naplňovat přirozenou potřebu být s lidmi a využívat vlastní schopnosti a možnosti k posílení svého sebevědomí a pocitu vlastní hodnoty.

 

Cíle poskytované sociální služby

Cílem námi poskytované sociální služby ve stacionáři je

- uživatel, který je v rámci svých možností soběstačný a samostatný ve vykonávání běžných denních aktivit,

- uživatel, který má základní povědomí o svých právech, povinnostech a zodpovědnosti,

- uživatel, který má podporu při naplňování práv a oprávněných zájmů,

- uživatel, který je schopen v rámci svých možností účinné komunikace,

- uživatel, který dokáže přiměřeně sdělit svůj názor a umí rozhodovat v rámci svých možností sám o sobě,

- uživatel, který se účastní společenského a kulturního dění v regionu i mimo něj,

- uživatel, který je v rámci sociálního poradenství informován o možnostech řešení své nepříznivé situace.

 

Zásady poskytované sociální služby

Při poskytování sociální služby  se řídíme těmito zásadami:

- zachováváme lidskou důstojnost uživatele,

- klademe důraz na naplňování práv uživatele, respektování jeho názorů a životního stylu,

- respektujeme potřeby uživatele vyplývající z jeho zdravotního postižení,

- naše služba má pro uživatele podpůrný charakter, stavíme na jeho silných stránkách,

- motivujeme uživatele k takovým činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubovní jeho nepříznivé situace,

- posilujeme sociální začleňování uživatele,

- zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.

Zásady, jimiž se pracovníci  při poskytování služby řídí,  jsou zakotveny v Etickém kodexu pracovníků stacionáře.

 

Okruh osob, kterým poskytujeme sociální službu

Ve stacionáři poskytujeme službu lidem, kteří mají z důvodu zdravotního postižení sníženou soběstačnost a  jejichž situace vyžaduje pomoc a podporu jiné fyzické osoby.

Jedná se o osoby s

- mentálním postižením – lehkým až středně těžkým,
- mentálním postižením (lehkým až středně těžkým) v kombinaci s postižením tělesným – DMO

- chronickým duševním onemocněním

​- sluchovým postižením

​- zrakovým postižením

Věková kategorie uživatelů – dospělé osoby od 19 do 80 let.

 

Kapacita služby

23 uživatelů

 

Kritéria pro přijetí zájemce

- Zájemce spadá do cílové skupiny, které poskytujeme sociální službu.

- Zájemci vyhovuje nabídka poskytovaných služeb a souhlasí s ujednáním pro poskytování služeb uvedeném ve Smlouvě o poskytování     sociální služby.

- Zařízení nemá naplněnou kapacitu.

 

Kritéria pro nepřijetí zájemce

Se zájemcem neuzavřeme smlouvu o poskytování sociální služby pokud

- ve stacionáři neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá,

- zájemce nespadá do cílové skupiny uživatelů služeb stacionáře,

- zařízení má naplněnou kapacitu,

- zájemce vyžaduje pro svou úplnou bezmocnost nepřetržitou pomoc druhé osoby,

- se jedná o zájemce, kterému jsme v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypověděli smlouvu o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Na formulaci veřejného závazku se podílel celý pracovní tým zařízení.