Veřejný závazek

Poslání
Posláním této služby je poskytnout kvalifikovanou pomoc a podporu klientům s mentálním postižením, lidem s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným, osobám s chronickým duševním onemocněním, sluchovým a zrakovým postižením, seniorům. Je určena zdravotně znevýhodněným osobám, o které je pečováno v přirozeném sociálním prostředí jejich rodinnými příslušníky. Těmto lidem nabízíme pomoc, zastoupení, aby si mohli odpočinout, načerpat síly nebo si zařídit své potřebné osobní záležitosti. Usilujeme o zkvalitnění života rodinám pečujících osob tím, že na několik hodin týdně převezmeme péči o jejich příbuzné v jejich přirozeném domácím prostředí.


Cíl služby
Cílem odlehčovací terénní služby je umožnit nezbytný odpočinek pečujícím osobám tím, že jejich blízkým poskytneme pomoc a podporu při úkonech soběstačnosti a péče o vlastní osobu a podpoříme udržení a případně rozvoj jejich dovedností, schopností či znalostí.


Zásady poskytované sociální služby
Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami:
- zachováváme lidskou důstojnost uživatele,
- klademe důraz na naplňování práv uživatele, respektování jeho názorů a životního stylu,
- respektujeme potřeby uživatele vyplývající z jeho zdravotního postižení,
- naše služba má pro uživatele podpůrný charakter, stavíme na jeho silných stránkách,
- motivujeme uživatele k takovým činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubování jeho nepříznivé situace,
- posilujeme sociální začleňování uživatele,
- zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.


Okruh osob, kterým je služba určena

- osobám s mentálním postižením,

- osobám s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným,

- osobám s chronickým duševním onemocněním,

- osobám se sluchovým postižením

- osobám se zrakovým postižením

- seniorům


Věková kategorie uživatelů  od 19 let


Okruh osob, kterým služba určena není

- osobám, které jsou nositelem závažné infekční choroby, na jejímž základě ošetřující lékař nedoporučí poskytování služby,
- osobám, které vyžadují stálou zdravotní péči (např. výživa sondou, infuzní léčba apod.).


Kritéria pro přijetí zájemce
- zájemce spadá do cílové skupiny, které poskytujeme sociální službu
- zájemci vyhovuje nabídka poskytovaných služeb a souhlasí s ujednáním pro poskytování služeb, uvedeném ve Smlouvě o
poskytování   sociální služby
- není naplněná kapacita služby


Kritéria pro nepřijetí zájemce
Se zájemcem neuzavřeme smlouvu o poskytování sociální služby pokud:
- neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá,
- zájemce nespadá do cílové skupiny uživatelů odlehčovací služby,
- služba má naplněnou kapacitu,
- se jedná o zájemce, kterému jsme v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypověděli Smlouvu o poskytování služby z důvodu     porušování povinností vyplývajících ze Smlouvy.


Okamžitá kapacita služby 2 uživatelé


Na formulaci veřejného závazku se podílel celý pracovní tým nové sociální služby.