REALIZACE SLUŽBY:
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Forma a rozsah poskytované sociální služby stanovuje § 46, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU:
 • Poskytování služby vždy předchází jednání se zájemcem o službu, které se řídí platnými pravidly stacionáře (Vnitřní pravidla pro jednání se zájemcem o službu).
 • Jednání je proces, při kterém dochází ke vzájemné výměně informací rozhodujících o uzavření kontraktu mezi uživatelem a poskytovatelem služby.
 • Jde o oboustranný akt vycházející z druhu poskytované služby. Jednání sestává zpravidla ze 2 kontaktů, termín a délka jednání jsou vždy dohodnuty předem.
 • Účastníky jednání o službu jsou zájemce, popř. jeho opatrovník, rodinný příslušník či osoba jemu blízká, ředitel/sociální pracovník a koordinátor služby.
 • Zájemce je seznámen s průběhem a podmínkami poskytování služby ve stacionáři.
 • Zájemci o službu je poskytnut prostor pro vyjádření svých potřeb a přání a má možnost kdykoliv rozhovor a osobní schůzku ukončit.
VLASTNÍ PRŮBĚH A ORGANIZACE SLUŽBY:

Sociální služba je uživateli poskytována v souladu s jeho individuálním plánem, který vychází z jeho osobních potřeb a přání. Individuální plánování se řídí platnými pravidly stacionáře (Vnitřní pravidla pro individuální plánování sociální služby). Uživatel má možnost výběru pracovny. Z nabídky si vybírá vždy den dopředu v čase dopolední přestávky.

PLATBA ZA SLUŽBU:
 • hradí uživatel dle platného „Sazebníku úhrad za služby“ schváleného zřizovatelem.
 • Poskytovatel je oprávněn měnit výši úhrady za poskytovanou službu, a to v rozsahu vyhlášky č. 505/2006 Sb.
NABÍDKA PRACOVEN:
 • tvořivá pracovna
 • keramická pracovna
 • šicí pracovna
 • pracovna sociálních dovedností
 • dřevařská pracovna
DALŠÍ AKTIVITY:
 • společná sezení zaměřená na řešení témat z různých oblastí praktického života,
 • práce na počítači,
 • pohybové aktivity (stolní tenis, cvičení na strojích
 • rotoped, posilovací lavice, šipky),
 • kulturně – společenská tvorba a její prezentace (poezie, tanec, soutěže,zábava),
 • odpočinkové aktivity – relaxace, sledování DVD, společenské hry, odpolední posezení u kávy a čaje, čtení,
 • činnostní terapie (údržba zahrady a areálu stacionáře),
 • vycházky a kulturní akce – návštěvy výstav, knihovny
PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY:
 • pracovníci v přímé péči – pracovníci v sociálních službách
 • ředitel /sociální pracovník
 • provozní zaměstnanci - účetní, pracovnice úklidu
ČASOVÝ REŽIM DNE:
 • 07:00 – 8:30

  Příchod uživatelů, vaření ranní kávy a čaje.
 • 08:30 – 9:30

  Pohybová aktivita - protažení těla, aktuality - informace z domova i ze světa, diskuze.
 • 09:30 – 10:00

  Přestávka na svačinu, čaj, kávu.
 • 10:00 – 11:30

  Aktivizační činnost uživatelů, plnění individuálních plánů.
 • 11:30 – 12:00

  Přestávka na oběd.
 • 12:00 – 14:15

  ​Odpolední činnost - zhodnocení dne, aktivity uživatelů, činnosti dle vlastního výběru.
 • 14:30 - Ukončení poskytování služby, odchod uživatelů ze stacionáře.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Na základě jednání a vlastního rozhodnutí poskytované služby ve stacionáři využívat je se zájemcem uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby. Uzavření smlouvy se řídí platnými pravidly stacionáře (Vnitřní pravidla pro uzavírání Smlouvy o poskytování sociální služby). Smlouva je uzavírána vždy v písemné podobě, a to ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení smlouvy náleží uživateli a jedno vyhotovení dennímu stacionáři. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí ze strany uživatele nebo poskytovatele nebo uplynutím doby sjednané ve smlouvě. Uživatel může smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Poskytovatel může smlouvu vypovědět v případě, že uživatel porušuje povinnost vyplývající ze smlouvy, tj. neplacení úhrady za služby, že porušuje vnitřní pravidla Domácího řádu, kterými se řídí uživatelé při pobytu ve stacionáři.

Pro pobyt v zařízení je uživatel vybaven vlastní domácí obuví, vlastním ručníkem, popř. si může přinést další věci osobní potřeby – pohodlné oblečení na převlečení, hygienické potřeby, vlastní hrníček, kávu, čaj apod. Každý uživatel má v šatně k dispozici uzamykatelnou skříňku na odkládání svých osobních věcí. Uživatel má zavedenu osobní dokumentaci, která se skládá ze Složky osobních dokumentů a Složky IP (individuálního plánování) a průběhu služby. Vedení dokumentace se řídí platnými pravidly (Vnitřní pravidla pro vedení dokumentace). Uživatel má právo znát obsah své osobní dokumentace a má možnost kdykoliv do ní nahlédnout.

STÍŽNOSTI

V případě nespokojenosti s poskytovanými službami, jejich rozsahem, způsobem poskytování nebo chováním personálu má uživatel právo vyjádřit stížnost, připomínku či podnět. Vyřizování stížností se řídí platnými pravidly (Vnitřní pravidla pro přijímání a vyřizování stížností), se kterými byl uživatel seznámen ještě před uzavřením Smlouvy o poskytování sociální služby. Formuláře pro podání stížnosti jsou uživatelům k dispozici ve vstupních prostorách stacionáře a jídelně nebo mohou využít Schránky důvěry ve vstupních prostorách.

Uživatel má příležitost uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastního svobodného rozhodnutí.
Pracovníci respektují osobní přání a názory uživatele, reagují na jeho zájem o určitou aktivitu, kterou dále rozvíjí a nabízí, pokud je to v možnostech stacionáře nebo mu tuto činnost zprostředkují u jiné právnické či fyzické osoby.

♥ ♥ ♥

© 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI
created by WIETO IT