Odlehčovací služba

Posláním služby je poskytnout kvalifikovanou pomoc a podporu lidem se zdravotním postižením, o které je pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí rodinnými příslušníky. Pečujícím nabízíme pomoc a zastoupení, aby si mohli odpočinout, načerpat síly nebo si zařídit své osobní záležitosti.

Cíl služby

Cílem odlehčovací terénní služby je umožnit odpočinek pečujícím osobám tím, že jejich blízkým poskytneme pomoc a podporu v soběstačnosti a podpoříme udržení, případně i rozvoj jejich dovedností a schopností.

Zásady poskytované sociální služby

Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami:
 • zachováváme lidskou důstojnost uživatele,
 • klademe důraz na naplňování práv uživatele, respektování jeho názorů a životního stylu,
 • respektujeme potřeby uživatele vyplývající z jeho zdravotního postižení,
 • naše služba má pro uživatele podpůrný charakter, stavíme na jeho silných stránkách,
 • motivujeme uživatele k takovým činnostem, které nevedou k setrvání nebo prohlubování jeho nepříznivé situace,
 • posilujeme sociální začleňování uživatele,
 • zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.
Zásady, jimiž se pracovníci při poskytování služby řídí, jsou zakotveny v Etickém kodexu pracovníků stacionáře.

Okruh osob, kterým je služba určena

 • osobám s mentálním postižením,
 • osobám s chronickým duševním onemocněním,
 • osobám s tělesným postižením,
 • osobám se zdravotním postižením,​
 • seniorům
Věková kategorie uživatelů – dospělé osoby od 19 let.

Okruh osob, kterým služba určena není

 • osobám, které jsou nositelem závažné infekční choroby, na jejímž základě ošetřující lékař nedoporučí poskytování služby,
 • osobám, které vyžadují stálou zdravotní péči (např. výživa sondou, infuzní léčba apod.).

Okamžitá kapacita služby

2 uživatelé.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ZÁJEMCE
 • Zájemce spadá do cílové skupiny, které poskytujeme sociální službu.
 • Zájemci vyhovuje nabídka poskytovaných služeb a souhlasí s ujednáním pro poskytování služeb uvedeném ve Smlouvě o poskytování sociální služby.
 • Není naplněna kapacita služby.

KRITÉRIA PRO NEPŘIJETÍ ZÁJEMCE
Se zájemcem neuzavřeme smlouvu o poskytování sociální služby pokud:
 • neposkytujeme sociální službu, o kterou zájemce žádá,
 • zájemce nespadá do cílové skupiny uživatelů odlehčovací služby,
 • služba má naplněnou kapacitu,
 • se jedná o zájemce, kterému jsme v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypověděli smlouvu o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Na formulaci veřejného závazku se podílel celý pracovní tým zařízení.

© 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI
created by WIETO IT