Chráněné bydlení

Posláním chráněného bydlení je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít s přiměřenou podporou běžný život podle jejich schopností a možností.

Cíl služby

Cílem služby je zajistit samostatné bydlení v individuální domácnosti a zvládat jeho nároky s potřebnou podporou. Využívat všechny příležitosti, které nabízí místní komunita, žít běžný život se všemi výhodami i úskalími.

Zásady poskytované sociální služby

Při poskytování sociální služby se řídíme těmito zásadami:
 • klademe důraz na naplňování práv a vůle uživatele, respektování jeho názorů a životního stylu,

 • ke každému uživateli přistupujeme individuálně, respektujeme jeho potřeby, je pro nás partnerem,

 • naše služba má pro uživatele podpůrný charakter, stavíme na jeho silných stránkách,

 • posilujeme sociální začleňování uživatele, motivujeme ho k větší samostatnosti a nezávislosti,

 • zachováváme diskrétnost a mlčenlivost.

Zásady, jimiž se pracovníci při poskytování služby řídí, jsou zakotveny v Etickém kodexu pracovníků Galaxie.

Okruh osob, kterým je služba určena

 • osobám s mentálním postižením - lehkým až středně těžkým

Věková kategorie uživatelů – dospělé osoby od 19 do 64 let, Uživatelé, kteří dosáhli věku 64 let, mohou službu chráněného bydlení využívat i nadále, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav a možnosti služby.

Okruh osob, kterým služba určena není

 • s poruchou autistického spektra, kde je vážná porucha chování, agresivní chování atd.,
 • kteří potřebují zvýšenou péči a podporu při všech činnostech běžného života,
 • s těžkým smyslovým postižením, které vyžaduje úpravu prostředí, podmínek či speciální přístup personálu (např. znakový jazyk),
 • s nekompenzovaným záchvatovitým onemocněním (např. epilepsií),
 • kteří jsou závislí na alkoholu nebo na jiných návykových látkách, které by narušovaly kolektivní soužití 
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu aktuálního infekční nemoci.

 •  
 •  Okamžitá kapacita služby

4 uživatelé.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ZÁJEMCE
 • Zájemce spadá do cílové skupiny, které poskytujeme sociální službu.

 • Zájemci vyhovuje nabídka poskytovaných služeb a souhlasí s ujednáním pro poskytování služeb uvedeném ve Smlouvě o poskytování sociální služby.

 • Zařízení nemá naplněnou kapacitu.

KRITÉRIA PRO NEPŘIJETÍ ZÁJEMCE
Se zájemcem neuzavřeme smlouvu o poskytování sociální služby pokud:
 • neposkytujeme sociální službu o kterou zájemce žádá,

 • zájemce nespadá do cílové skupiny uživatelů,

 • zařízení má naplněnou kapacitu,

 • zájemce vyžaduje pro svou úplnou bezmocnost nepřetržitou pomoc druhé osoby,

 • se jedná o zájemce, kterému jsme v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí vypověděli smlouvu o poskytování služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


Na formulaci veřejného závazku se podílel celý pracovní tým zařízení.

© 2018 GALAXIE CENTRUM POMOCI
created by WIETO IT